Algemene voorwaarden

Algemeen
1. Het Heggafonds draagt bij aan de kwaliteit van de Hegelsomse samenleving door projecten te ondersteunen met geld en netwerken. Elke ondersteuning in de vorm van een donatie, garantie of lening (hierna “het aanbod”, dient schriftelijk tussen het Heggafonds en de aanvragende instelling (hierna: “de instelling”) overeengekomen te worden. Het schriftelijk vastgelegde aanbod leidt tot een overeenkomst. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.
2. Indien de toewijzingsbrief is ontvangen, is sprake van een bindende afspraak.
3. Het Heggafonds bepaalt eenzijdig aan welke instellingen en aan welke projecten een aanbod wordt gedaan. Een aanbod is niet overdraagbaar en derhalve uitsluitend bestemd voor de in de overeenkomst genoemde instelling.
4. Over de motivatie van het Heggafonds voor toe- of afwijzing van een project kan niet worden gecorrespondeerd.

Het aanbod
5. Het aanbod is gebaseerd op de gegevens die van de instelling ontvangen zijn, waaronder tenminste een volledig ingevuld aanvraagformulier en een financieel overzicht.
6. De instelling dient alle informatie die noodzakelijk is om de aanvraag tot een aanbod te kunnen beoordelen te verstrekken aan het Heggafonds . Deze informatie is correct, volledig en niet misleidend.
7. Het aanbod is uitsluitend bestemd voor het project zoals beschreven in de overeenkomst. Het aanbod betreft een maximumbedrag tenzij anders aangegeven. Het bedrag kan worden bijgesteld indien de door de instelling verstrekte informatie, zoals bedoeld in de artikelen 5 en 10 van deze algemene voorwaarden daartoe aanleiding geeft. Het toegezegde bedrag kan eveneens worden aangepast indien de projectopzet wijzigt.

Belasting
8. Het toegezegde bedrag is inclusief de eventuele belasting die de instelling hierover verschuldigd is.

Betaling aanbod
9. Het Heggafonds gaat uitsluitend tot betaling over indien de instelling na ontvangst van de toewijzingsbrief een betalingsverzoek doet. Een betalingsverzoek bestaat uit een schriftelijke bevestiging dat het beoogde project definitief doorgaat, dat de financiering geheel rond is en dat aan alle in de overeenkomst genoemde voorwaarden is voldaan.
10. In de toewijzingsbrief wordt aangegeven onder welke voorwaarden het aanbod wordt gedaan. Het aanbod vervalt indien het betalingsverzoek niet wordt gedaan binnen een termijn van twaalf maanden na dagtekening van de toewijzingsbrief. Het Heggafonds kan hier onder voorwaarden van afwijken.
11. Voldoet de instelling niet of niet volledig aan de in de overeenkomst gestelde voorwaarden, dan heeft het Heggafonds het recht om het aanbod in te trekken. Eveneens kan het aanbod worden ingetrokken indien blijkt dat de instelling het aanvraagformulier bewust onjuist heeft ingevuld. Het Heggafonds kan vervolgens restitutie verlangen van de reeds betaalde termijnen.

Verantwoording financieel en inhoudelijk
12. De instelling dient een correcte (financiële) administratie bij te houden. Na afloop van het project dient een financiële verantwoording aan het Heggafonds te worden verstrekt. In deze verantwoording dient een duidelijk inzicht gegeven te worden in de baten en lasten van het financieel ondersteunde project. Daarnaast dient ook een beknopte inhoudelijke verantwoording aan het Heggafonds te worden verstrekt.

Informatieverplichting
13. Als zich enige wijziging voordoet in de door de instelling verstrekte informatie, zoals onder meer benoemd in artikel 11, dient het Heggafonds hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte te worden gesteld met overlegging van alle relevante informatie.

Beëindiging en restitutie
14. Het aanbod wordt verstrekt onder voorwaarde dat de instelling het gestelde in de overeenkomst op een juiste wijze nakomt. Zonder gerechtelijke tussenkomst kan de overeenkomst met de instelling geheel of gedeeltelijk worden beëindigt, indien sprake is van de volgende situatie(s):

  • één of meer van de in de overeenkomst of algemene voorwaarden genoemde afspraken worden niet, niet geheel of niet langer op de juiste wijze nagekomen; 
  • de afgesproken activiteiten/doelstellingen worden niet of onvoldoende gerealiseerd. Hiervan is in ieder geval sprake als: 
  • het project niet binnen één jaar na dagtekening van de toewijzingsbrief is gestart; 
  • de instelling haar activiteiten staakt.
  • het aanbod dat is gedaan niet (volledig) nodig is of wordt gebruikt voor een ander doel dan omschreven in de overeenkomst; 
  • er faillissement, surseance van betaling of een schuldsanering wordt aangevraagd van of door de instelling; 
  • het Heggafonds niet in kan stemmen met de eventueel in de overeenkomst vereiste (eind)verantwoording; 
  • het Heggafonds niet akkoord gaat met de stukken die op grond van artikel 13 van deze voorwaarden zijn toegezonden; 
  • het Heggafonds na het toewijzingsbesluit informatie of wetenswaardigheden wordt verstrekt die het Heggafonds tot een ander besluit gebracht zou hebben, indien deze informatie eerder beschikbaar was geweest.

In bovenvermelde situaties kan de overeenkomst worden beëindigd of het aanbod worden aangepast. Eveneens kan (gehele of gedeeltelijke) restitutie worden verlangd van betalingen die reeds hebben plaatsgevonden. 
15. Als het ondersteunde project direct of indirect – meer inkomsten genereert dan in de begroting is opgenomen, of indien de instelling nog andere bijdragen heeft verkregen voor het project – onder meer blijkend uit de eindafrekening – kan het Heggafonds besluiten om deze meerinkomsten naar rato in mindering te brengen op het aanbod 
16. Indien blijkt dat de baten van het project hoger zijn dan de kosten, kan het Heggafonds besluiten dat de instelling het overschot dient te restitueren tot maximaal het aanbod. 

Overdracht, bezwaring en vervreemding rechten en verplichtingen
17. De instelling mag de rechten of verplichtingen die voortkomen uit deze overeenkomst niet zonder schriftelijke toestemming van het Heggafonds aan derden overdragen, (stil) verpanden of op andere wijze bezwaren of vervreemden. 

Publiciteit
18. Het Heggafonds kan de naam van de instelling, een omschrijving van het project en het aanbod, vermelden en gebruiken in (publicitaire) uitingen. Daaronder vallen mede de website en het jaarverslag van het Heggafonds. Eventuele foto’s dienen door de instelling auteursrechtelijke vrij ter beschikking te worden stellen. 

Overige bepalingen
19. Op elke overeenkomst tussen het Heggafonds en de instelling is Nederlands recht van toepassing.
20. Geschillen die betrekking hebben op de tussen het Heggafonds en de instelling gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden, worden beslecht door de bevoegde rechter.
21. Het Heggafonds is op geen enkele wijze betrokken bij de organisatie en/of uitvoering van het ondersteunde project en kan dienaangaande op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.